Ochrona Danych Osobowych

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Szanowni Państwo,

W związku z wejściem w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO) oraz realizując obowiązki powierzone nam przez Administratora Państwa danych osobowych, przedstawiamy poniższe informacje i zachęcamy do zapoznania się z nimi:

ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych przez Zakład Budowlany ,,SIEMASZKO” sp. z o.o (dawniej Zakład Budowlany Siemaszko ) jest Wspólnota Mieszkaniowa, której Pani/Pan jest członkiem.

PODSTAWA PRAWANA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Zakład Budowlany SIEMASZKO przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie zawartej z Panią/Panem notarialnej umowy o wyodrębnieniu własności lokalu oraz umowie sprzedaży, w treści której powierzył/a Pani/Pan zarządzanie nieruchomością wspólną Panu Lesławowi Siemaszko-Prezesowi Zakład Budowlany,, Siemaszko” sp. z o.o.(dawniej Zakład Budowlany Siemaszko) . W przywołanej umowie powierzył/a Pani/Pan Lesławowi Siemaszko sprawowanie także zadań organu wewnętrznego Wspólnoty, jakim jest Zarząd Wspólnoty, powierzając tym samym przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych.Informujemy jednocześnie, że bez przetwarzania Pani/Pana danych osobowych nie możemy wykonywać obowiązków, wynikających z przywołanej wyżej umowy.Ponadto prawo zobowiązuje nas do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych dla celów obsługi księgowej, rachunkowej, windykacji, rozliczania mediów, zlecania przeglądów (wynikających z prawa budowlanego), konserwacji i remontów.

W JAKI SPOSÓB MOŻNA SIĘ Z NAMI SKONTAKTOWAĆ?

Uprzejmie informujemy, że może się Pani/Pan z nami skontaktować kierując korespondencję za pomocą poczty tradycyjnej na adres: Zakład Budowlany,, Siemaszko” sp. z o.o (dawniej Zakład Budowlany Siemaszko) , ul. Ks. Warcisława 27D/1, 71-667 Szczecin lub za pomocą korespondencji elektronicznej na adres: e-mail [email protected], albo też telefonicznie dzwoniąc na tel. 91 422 16 51 lub 91 423 49 58.

INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

Działający w imieniu Wspólnoty Mieszkaniowej Zarządca ustanowił Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym może się Pani/Pan kontaktować we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych oraz z wykonywaniem przysługujących Pani/Panu praw zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych: listownie na adres: Al. Powstańców Wielkopolskich 81A, 70-110 Szczecin lub mailowo na adres: [email protected], albo też telefonicznie dzwoniąc na nr tel. 781500273.

CELE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Zakład Budowlany,, SIEMASZKO” sp. z o.o (dawniej Zakład Budowlany Siemaszko) przetwarzania Pani/Pana dane osobowe w celu:

 • realizacji procesów związanych z zarządzaniem nieruchomością wspólną, w szczególności prowadzenia ewidencji pozaksięgowej kosztów zarządu nieruchomości wspólnej, zaliczek uiszczanych na pokrycie tych kosztów, a także rozliczeń z innych tytułów na rzecz nieruchomości wspólnej;
 • realizacji procesów związanych z Pana/ Pani uczestnictwem we Wspólnocie, m. in. prowadzeniem spisu właścicieli lokali i przypadających im udziałów w nieruchomości wspólnej;
 • organizacji zebrań członków Wspólnoty i podejmowania uchwał przez Wspólnotę;
 • kontaktowania się z właścicielami lokali;
 • realizacji prawnie usprawiedliwionego interesu Wspólnoty w postaci dochodzenia roszczeń oraz obroną przed roszczeniami wobec Wspólnoty.

ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH

Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane innym podmiotom, z wyjątkiem podmiotów, z pomocą których realizujemy wskazane wyżej cele, w tym w szczególności:

 • podmiotom świadczącym w sposób profesjonalny pomoc prawną oraz w zakresie notarialnego poświadczania umów;
 • podmiotowi utrzymującemu infrastrukturę IT,
 • podmiotowi zajmującemu się księgowością,
 • likwidatorom szkód, agentom i brokerom ubezpieczeniowym;
 • podmiotom świadczącym usługi w zakresie utrzymania czystości;
 • podmiotom świadczącym usługi budowlane, w tym związane z nadzorem nad Nieruchomością Wspólną oraz pracami projektowymi;
 • podmiotom świadczącym usługi serwisowe, w tym związane z wykonywaniem obowiązkowych przeglądów instalacji grzewczej, kominowej, wentylacyjnej itd.;
 • innym niezależnym odbiorcom, w tym:
  1. Wspólnotom Mieszkaniowym korzystającym z tego samego węzła cieplnego;
  2. właścicielom lokali we Wspólnocie Mieszkaniowej – w ramach przysługującego im prawa kontroli;

a ponadto organom państwowym zgodnie z obowiązującymi przepisami, np. policji, prokuraturze, sądom, organom egzekucyjnym itd.

ŹRÓDŁO POCHODZENIA DANYCH OSOBOWYCH

Dane osobowe, które przetwarzamy pochodzą przede wszystkim bezpośrednio od Pani/Pana, a także z księgi wieczystej prowadzonej dla Pani/Pana lokalu lub z innych dostępnych nam lub powszechnie dostępnych źródeł.

Podanie danych jest dobrowolne, ale jest niezbędne do zarządzania nieruchomością wspólną, a w relacjach umownych stanowi wymóg zawarcia i realizacji umowy.

PRZEKAZYWANIE DANYCH DO PAŃSTW TRZECICH I ORGANIZACJI MIĘDZYNARODOWYCH

Informujemy, że nie przekazujemy Pani/Pana danych poza teren Polski, ani tym bardziej  UE,  czy  Europejskiego Obszaru Gospodarczego, ani też do organizacji międzynarodowych.

OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH OSOBOWYCH

Pani/Pana dane osobowe przechowujemy przez okres, przez jaki pozostaje Pani/Pan właścicielem lokalu, tj. przez okres Pani/Pana przynależności do Wspólnoty Mieszkaniowej, a po ustaniu tego stosunku – do końca okresu ustalenia, dochodzenia, obrony lub przedawnienia potencjalnych roszczeń z nimi związanych.W przypadku uzyskania danych osobowych na podstawie odrębnej zgody  będziemy przetwarzać te dane osobowe do czasu aż zgłosi Pani/Pan sprzeciw względem ich przetwarzania lub cofnie Pani/Pan tę zgodę lub sami ustalimy, że ta zgoda lub dane się zdezaktualizowały.

REALIZACJA PRAW OSÓB, KTÓRYCH DANE OSOBOWE DOTYCZĄ

Informujemy, że realizujemy wszystkie Pani/Pana prawa gwarantowane przez RODO, w tym:

 • prawo dostępu do Pani/Pana danych osobowych, które przetwarzamy,
 • prawo do uzyskania kopii Pani/Pana danych osobowych, które przetwarzamy,
 • prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych, które przetwarzamy;
 • prawo do ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych;
 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych;
 • prawo do przeniesienia Pani/Pana danych osobowych i przekazania ich do wskazanego przez Panią/Pana administratora danych osobowych;
 • prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędy Ochrony Danych Osobowych, w przypadku, gdy uzna Pani/Pan, że doszło do naruszenia przepisów prawa przy przetwarzaniu przez nas Pani/Pana danych osobowych.

ZAUTOMATYZOWANE PODEJMOWANIE DECYZJI, PROFILOWANIE

Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

 

Ustawienia prywatności

W tym panelu użytkownik może wyrazić pewne preferencje związane z przetwarzaniem jego danych osobowych.

Może przejrzeć i zmienić dokonane ustawienia w dowolnym momencie, otwierając ponownie ten panel za pomocą podanego linku.

Aby odmówić zgody w odniesieniu do określonych działań związanych z przetwarzaniem opisanych poniżej, użytkownik może wyłączyć przełączniki lub użyć przycisku „Odrzuć wszystko” i potwierdzić, że chce zapisać wprowadzone ustawienia.


Preferencje w zakresie zgody użytkownika dotyczące technologii śledzenia

Opcje przedstawione w tej sekcji umożliwiają użytkownikowi dostosowanie jego preferencji w zakresie zgody odnośnie do technologii śledzenia używanych do celów opisanych poniżej. Należy pamiętać, że odmowa zgody na określony cel może spowodować, iż odnośne funkcje staną się niedostępne.


Niezbędne

Niezbędne pliki cookie mają kluczowe znaczenie dla podstawowych funkcji witryny i witryna nie będzie działać w zamierzony sposób bez nich. Te pliki cookie nie przechowują żadnych danych umożliwiających identyfikację osoby.

Reklamowe

Reklamowe pliki cookie służą do dostarczania użytkownikom spersonalizowanych reklam w oparciu o strony, które odwiedzili wcześniej, oraz do analizowania skuteczności kampanii reklamowej.

Dane użytkownika

Pliki cookie o danych użytkownika umożliwiają prezentowanie użytkownikom reklam opierających się na ograniczonych danych takich jak takich jak witryna internetowa lub aplikacja, z której korzysta odwiedzający stronę, jego nieprecyzyjna lokalizacja, rodzaj urządzenia albo treści przeglądane przez odbiorcę (na przykład w celu ograniczenia liczby wyświetleń danej reklamy).

Personalizacyjne

Personalizujące pliki cookie służą do dostarczania użytkownikom spersonalizowanych reklam w oparciu o strony, które odwiedzili wcześniej, oraz do analizowania skuteczności kampanii reklamowej.

Analityczne

Analityczne pliki cookie służą do zrozumienia, w jaki sposób użytkownicy wchodzą w interakcję z witryną. Te pliki cookie pomagają dostarczać informacje o metrykach liczby odwiedzających, współczynniku odrzuceń, źródle ruchu itp.