Ochrona Danych Osobowych

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Szanowni Państwo,

W związku z wejściem w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO) oraz realizując obowiązki powierzone nam przez Administratora Państwa danych osobowych, przedstawiamy poniższe informacje i zachęcamy do zapoznania się z nimi:

ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych przez Zakład Budowlany ,,SIEMASZKO” sp. z o.o (dawniej Zakład Budowlany Siemaszko ) jest Wspólnota Mieszkaniowa, której Pani/Pan jest członkiem.

PODSTAWA PRAWANA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Zakład Budowlany SIEMASZKO przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie zawartej z Panią/Panem notarialnej umowy o wyodrębnieniu własności lokalu oraz umowie sprzedaży, w treści której powierzył/a Pani/Pan zarządzanie nieruchomością wspólną Panu Lesławowi Siemaszko-Prezesowi Zakład Budowlany,, Siemaszko” sp. z o.o.(dawniej Zakład Budowlany Siemaszko) . W przywołanej umowie powierzył/a Pani/Pan Lesławowi Siemaszko sprawowanie także zadań organu wewnętrznego Wspólnoty, jakim jest Zarząd Wspólnoty, powierzając tym samym przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych.Informujemy jednocześnie, że bez przetwarzania Pani/Pana danych osobowych nie możemy wykonywać obowiązków, wynikających z przywołanej wyżej umowy.Ponadto prawo zobowiązuje nas do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych dla celów obsługi księgowej, rachunkowej, windykacji, rozliczania mediów, zlecania przeglądów (wynikających z prawa budowlanego), konserwacji i remontów.

W JAKI SPOSÓB MOŻNA SIĘ Z NAMI SKONTAKTOWAĆ?

Uprzejmie informujemy, że może się Pani/Pan z nami skontaktować kierując korespondencję za pomocą poczty tradycyjnej na adres: Zakład Budowlany,, Siemaszko” sp. z o.o (dawniej Zakład Budowlany Siemaszko) , ul. Ks. Warcisława 27D/1, 71-667 Szczecin lub za pomocą korespondencji elektronicznej na adres: e-mail [email protected], albo też telefonicznie dzwoniąc na tel. 91 422 16 51 lub 91 423 49 58.

INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

Działający w imieniu Wspólnoty Mieszkaniowej Zarządca ustanowił Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym może się Pani/Pan kontaktować we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych oraz z wykonywaniem przysługujących Pani/Panu praw zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych: listownie na adres: Al. Powstańców Wielkopolskich 81A, 70-110 Szczecin lub mailowo na adres: [email protected], albo też telefonicznie dzwoniąc na nr tel. 781500273.

CELE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Zakład Budowlany,, SIEMASZKO” sp. z o.o (dawniej Zakład Budowlany Siemaszko) przetwarzania Pani/Pana dane osobowe w celu:

 • realizacji procesów związanych z zarządzaniem nieruchomością wspólną, w szczególności prowadzenia ewidencji pozaksięgowej kosztów zarządu nieruchomości wspólnej, zaliczek uiszczanych na pokrycie tych kosztów, a także rozliczeń z innych tytułów na rzecz nieruchomości wspólnej;
 • realizacji procesów związanych z Pana/ Pani uczestnictwem we Wspólnocie, m. in. prowadzeniem spisu właścicieli lokali i przypadających im udziałów w nieruchomości wspólnej;
 • organizacji zebrań członków Wspólnoty i podejmowania uchwał przez Wspólnotę;
 • kontaktowania się z właścicielami lokali;
 • realizacji prawnie usprawiedliwionego interesu Wspólnoty w postaci dochodzenia roszczeń oraz obroną przed roszczeniami wobec Wspólnoty.

ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH

Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane innym podmiotom, z wyjątkiem podmiotów, z pomocą których realizujemy wskazane wyżej cele, w tym w szczególności:

 • podmiotom świadczącym w sposób profesjonalny pomoc prawną oraz w zakresie notarialnego poświadczania umów;
 • podmiotowi utrzymującemu infrastrukturę IT,
 • podmiotowi zajmującemu się księgowością,
 • likwidatorom szkód, agentom i brokerom ubezpieczeniowym;
 • podmiotom świadczącym usługi w zakresie utrzymania czystości;
 • podmiotom świadczącym usługi budowlane, w tym związane z nadzorem nad Nieruchomością Wspólną oraz pracami projektowymi;
 • podmiotom świadczącym usługi serwisowe, w tym związane z wykonywaniem obowiązkowych przeglądów instalacji grzewczej, kominowej, wentylacyjnej itd.;
 • innym niezależnym odbiorcom, w tym:
  1. Wspólnotom Mieszkaniowym korzystającym z tego samego węzła cieplnego;
  2. właścicielom lokali we Wspólnocie Mieszkaniowej – w ramach przysługującego im prawa kontroli;

a ponadto organom państwowym zgodnie z obowiązującymi przepisami, np. policji, prokuraturze, sądom, organom egzekucyjnym itd.

ŹRÓDŁO POCHODZENIA DANYCH OSOBOWYCH

Dane osobowe, które przetwarzamy pochodzą przede wszystkim bezpośrednio od Pani/Pana, a także z księgi wieczystej prowadzonej dla Pani/Pana lokalu lub z innych dostępnych nam lub powszechnie dostępnych źródeł.

Podanie danych jest dobrowolne, ale jest niezbędne do zarządzania nieruchomością wspólną, a w relacjach umownych stanowi wymóg zawarcia i realizacji umowy.

PRZEKAZYWANIE DANYCH DO PAŃSTW TRZECICH I ORGANIZACJI MIĘDZYNARODOWYCH

Informujemy, że nie przekazujemy Pani/Pana danych poza teren Polski, ani tym bardziej  UE,  czy  Europejskiego Obszaru Gospodarczego, ani też do organizacji międzynarodowych.

OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH OSOBOWYCH

Pani/Pana dane osobowe przechowujemy przez okres, przez jaki pozostaje Pani/Pan właścicielem lokalu, tj. przez okres Pani/Pana przynależności do Wspólnoty Mieszkaniowej, a po ustaniu tego stosunku – do końca okresu ustalenia, dochodzenia, obrony lub przedawnienia potencjalnych roszczeń z nimi związanych.W przypadku uzyskania danych osobowych na podstawie odrębnej zgody  będziemy przetwarzać te dane osobowe do czasu aż zgłosi Pani/Pan sprzeciw względem ich przetwarzania lub cofnie Pani/Pan tę zgodę lub sami ustalimy, że ta zgoda lub dane się zdezaktualizowały.

REALIZACJA PRAW OSÓB, KTÓRYCH DANE OSOBOWE DOTYCZĄ

Informujemy, że realizujemy wszystkie Pani/Pana prawa gwarantowane przez RODO, w tym:

 • prawo dostępu do Pani/Pana danych osobowych, które przetwarzamy,
 • prawo do uzyskania kopii Pani/Pana danych osobowych, które przetwarzamy,
 • prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych, które przetwarzamy;
 • prawo do ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych;
 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych;
 • prawo do przeniesienia Pani/Pana danych osobowych i przekazania ich do wskazanego przez Panią/Pana administratora danych osobowych;
 • prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędy Ochrony Danych Osobowych, w przypadku, gdy uzna Pani/Pan, że doszło do naruszenia przepisów prawa przy przetwarzaniu przez nas Pani/Pana danych osobowych.

ZAUTOMATYZOWANE PODEJMOWANIE DECYZJI, PROFILOWANIE

Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.