Zarządzanie

ZASADY SPRAWOWANIA ZARZĄDU POWIERZONEGO PRZEZ ZAKŁAD BUDOWLANY „SIEMASZKO”

 1. Do obowiązków Zarządcy, w związku z powierzonym mu zarządem nieruchomością wspólną, należy podejmowanie i wykonywanie w zakresie zwykłego zarządu czynności organizacyjno-technicznych związanych z funkcjonowaniem Wspólnoty mieszkaniowej (dalej: Wspólnoty) oraz czynności mających na celu utrzymanie nieruchomości wspólnej w należytym stanie technicznym i sanitarnym zgodnym z jej przeznaczeniem, w tym: przechowywanie dokumentacji Wspólnoty, w tym dokumentacji technicznej budynku
 2. zawieranie w imieniu, na rzecz i na rachunek Wspólnoty umów o dostawy towarów, usług i o roboty budowlane,
 3. prowadzenie rachunkowości Wspólnoty, dokumentacji finansowej i sprawozdawczej, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 4. pobór i rozliczanie zaliczek na pokrycie kosztów zarządu nieruchomością wspólną i opłat na fundusz remontowy;
 5. przygotowywanie projektów uchwał, regulaminów i innych wewnętrznych dokumentów Wspólnoty;
 6. zwoływanie i obsługa zebrań ogółu właścicieli lokali tworzących Wspólnotę (koszty wynajmu pomieszczenia w celu odbycia zebrania obciążają Wspólnotę chyba, że zebranie właścicieli odbywa się w siedzibie Zarządcy);
 7. przeprowadzanie głosowań w drodze indywidualnego zbierania głosów i powiadamianie właścicieli lokali o podjętych w tym trybie uchwałach;
 8. sporządzanie projektu rocznego planu zarządu nieruchomością wspólną;
 9. sporządzanie rocznego sprawozdania z zarządu;
 10. dokonywanie w imieniu Wspólnoty, w granicach dostępnych środków pieniężnych Wspólnoty i udzielonych pełnomocnictw, rozliczeń i płatności przez rachunek bankowy Wspólnoty;
 11. windykacja wierzytelności Wspólnoty, koszty windykacji, koszty sądowe, wynagrodzenie pełnomocników procesowych, koszty egzekucyjne obciążają Wspólnotę;
 12. prowadzenie korespondencji Wspólnoty, koszty usług pocztowych obciążają Wspólnotę,
 13. reprezentowanie Wspólnoty przed organami administracji publicznej, organami podatkowymi, sądami powszechnymi i administracyjnymi oraz innymi podmiotami i jednostkami organizacyjnym w sprawach związanych z wykonywaniem zadań i obowiązków określonych w niniejszej umowie; Zarządca może zawierać w imieniu i na rzecz Wspólnoty umowy o świadczenie usług prawniczych na rzecz Wspólnoty Mieszkaniowej w sprawach związanych z prowadzeniem spraw Wspólnoty przed organami administracji publicznej, organami podatkowymi, sądami powszechnymi i sądami administracyjnymi,
 14. zlecanie na koszt Wspólnoty określonych przez odrębne przepisy prawa okresowych kontroli stanu technicznego budynku Wspólnoty i jego instalacji, w tym:
  • rocznej kontroli stanu technicznego elementów budynków narażonych na szkodliwe wpływy atmosferyczne i niszczące działania czynników występujących podczas użytkowania obiektu;
  • rocznej kontroli instalacji gazowych oraz przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych);
  • pięcioletniej kontroli stanu technicznego budynków i ich przydatności do użytkowania, estetyki budynków oraz ich otoczenia;
  • pięcioletniej kontroli instalacji elektrycznej i piorunochronnej budynków.
 15. zapewnienie właścicielom lokali możliwości wykonywania prawa kontroli – w godzinach pracy Zarządcy, prawa wglądu do dokumentacji Wspólnoty oraz dokumentacji dotyczącej lokali tych właścicieli, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z wyprzedzeniem 48 godzin i określeniu zakresu dokumentacji, która ma być przedmiotem wglądu; Zarządca nie sporządza kopii dokumentów na żądanie właścicieli, ani też do udostępnienia dokumentacji droga elektroniczną lub w jakikolwiek inny sposób na odległość; prawo wglądu do dokumentacji Wspólnoty oraz dokumentacji dotyczącej lokali może podlegać ograniczeniom określonym przez Wspólnotę oraz ograniczeniom wynikającym z przepisów prawa, w szczególności przepisów o ochronie danych osobowych;
 16. prowadzenie ewidencji lokali mieszkalnych i niemieszkalnych wraz z udziałami w nieruchomości wspólnej;
 17. ustalanie i pobór od właścicieli lokali, w imieniu Wspólnoty Mieszkaniowej, opłat w formie zaliczek na pokrycie kosztów dostawy do lokali stanowiących przedmiot ich własności tych mediów, których koszty dostawy ponosi Wspólnota na podstawie umowy zawartej przez Wspólnotę z dostawcą danego rodzaj medium lub aktów prawa miejscowego, z tym zastrzeżeniem, że:
  • wysokość opłat odpowiadać będzie ponoszonym przez Wspólnotę z tego tytułu kosztom rozliczanym na podstawie faktur wystawianych przez dostawców poszczególnych mediów lub stawek określonych przez właściwe akty prawa miejscowego lub powszechnie obowiązującego;
  • koszty rozliczenia i odczytu liczników danego rodzaju medium dostarczanego do lokalu obciążają właściciela danego lokalu według stawki skalkulowanej przez Zarządcę;

UWAGA:

Remonty i modernizacje nieruchomości wspólnej wykonywane będą wyłącznie na podstawie rocznego planu zarządu nieruchomością wspólną przyjętego przez Wspólnotę, bądź podjętych każdorazowo uchwał ogółu właścicieli lokali tworzących i w ramach zgromadzonych i przeznaczonych na ten cel przez Wspólnotę Mieszkaniową środków finansowych.

W wypadku katastrofy budowlanej lub awarii obejmującej nieruchomość wspólną lub innych zdarzeń zagrażających życiu lub zdrowiu ludzi lub mieniu znacznej wartości, Zarządca może – przy uwzględnieniu wysokości środków finansowych posiadanych przez Wspólnotę – zlecić na warunkach rynkowych naprawę nieruchomości wspólnej, jej zabezpieczenie lub usunięcie stanu stanowiącego przyczynę szkody lub bezpośrednio zagrażającego jej powstaniem – bez odrębnej w tej sprawie uchwały właścicieli lokali na wykonanie robót lub usług.

Zarządca nie jest zarządcą obiektu budowlanego w rozumieniu art. 61 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane.