Zarządzanie

ZASADY SPRAWOWANIA ZARZĄDU POWIERZONEGO PRZEZ ZAKŁAD BUDOWLANY „SIEMASZKO”

 1. Do obowiązków Zarządcy, w związku z powierzonym mu zarządem nieruchomością wspólną, należy podejmowanie i wykonywanie w zakresie zwykłego zarządu czynności organizacyjno-technicznych związanych z funkcjonowaniem Wspólnoty mieszkaniowej (dalej: Wspólnoty) oraz czynności mających na celu utrzymanie nieruchomości wspólnej w należytym stanie technicznym i sanitarnym zgodnym z jej przeznaczeniem, w tym: przechowywanie dokumentacji Wspólnoty, w tym dokumentacji technicznej budynku
 2. zawieranie w imieniu, na rzecz i na rachunek Wspólnoty umów o dostawy towarów, usług i o roboty budowlane,
 3. prowadzenie rachunkowości Wspólnoty, dokumentacji finansowej i sprawozdawczej, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 4. pobór i rozliczanie zaliczek na pokrycie kosztów zarządu nieruchomością wspólną i opłat na fundusz remontowy;
 5. przygotowywanie projektów uchwał, regulaminów i innych wewnętrznych dokumentów Wspólnoty;
 6. zwoływanie i obsługa zebrań ogółu właścicieli lokali tworzących Wspólnotę (koszty wynajmu pomieszczenia w celu odbycia zebrania obciążają Wspólnotę chyba, że zebranie właścicieli odbywa się w siedzibie Zarządcy);
 7. przeprowadzanie głosowań w drodze indywidualnego zbierania głosów i powiadamianie właścicieli lokali o podjętych w tym trybie uchwałach;
 8. sporządzanie projektu rocznego planu zarządu nieruchomością wspólną;
 9. sporządzanie rocznego sprawozdania z zarządu;
 10. dokonywanie w imieniu Wspólnoty, w granicach dostępnych środków pieniężnych Wspólnoty i udzielonych pełnomocnictw, rozliczeń i płatności przez rachunek bankowy Wspólnoty;
 11. windykacja wierzytelności Wspólnoty, koszty windykacji, koszty sądowe, wynagrodzenie pełnomocników procesowych, koszty egzekucyjne obciążają Wspólnotę;
 12. prowadzenie korespondencji Wspólnoty, koszty usług pocztowych obciążają Wspólnotę,
 13. reprezentowanie Wspólnoty przed organami administracji publicznej, organami podatkowymi, sądami powszechnymi i administracyjnymi oraz innymi podmiotami i jednostkami organizacyjnym w sprawach związanych z wykonywaniem zadań i obowiązków określonych w niniejszej umowie; Zarządca może zawierać w imieniu i na rzecz Wspólnoty umowy o świadczenie usług prawniczych na rzecz Wspólnoty Mieszkaniowej w sprawach związanych z prowadzeniem spraw Wspólnoty przed organami administracji publicznej, organami podatkowymi, sądami powszechnymi i sądami administracyjnymi,
 14. zlecanie na koszt Wspólnoty określonych przez odrębne przepisy prawa okresowych kontroli stanu technicznego budynku Wspólnoty i jego instalacji, w tym:
  • rocznej kontroli stanu technicznego elementów budynków narażonych na szkodliwe wpływy atmosferyczne i niszczące działania czynników występujących podczas użytkowania obiektu;
  • rocznej kontroli instalacji gazowych oraz przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych);
  • pięcioletniej kontroli stanu technicznego budynków i ich przydatności do użytkowania, estetyki budynków oraz ich otoczenia;
  • pięcioletniej kontroli instalacji elektrycznej i piorunochronnej budynków.
 15. zapewnienie właścicielom lokali możliwości wykonywania prawa kontroli – w godzinach pracy Zarządcy, prawa wglądu do dokumentacji Wspólnoty oraz dokumentacji dotyczącej lokali tych właścicieli, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z wyprzedzeniem 48 godzin i określeniu zakresu dokumentacji, która ma być przedmiotem wglądu; Zarządca nie sporządza kopii dokumentów na żądanie właścicieli, ani też do udostępnienia dokumentacji droga elektroniczną lub w jakikolwiek inny sposób na odległość; prawo wglądu do dokumentacji Wspólnoty oraz dokumentacji dotyczącej lokali może podlegać ograniczeniom określonym przez Wspólnotę oraz ograniczeniom wynikającym z przepisów prawa, w szczególności przepisów o ochronie danych osobowych;
 16. prowadzenie ewidencji lokali mieszkalnych i niemieszkalnych wraz z udziałami w nieruchomości wspólnej;
 17. ustalanie i pobór od właścicieli lokali, w imieniu Wspólnoty Mieszkaniowej, opłat w formie zaliczek na pokrycie kosztów dostawy do lokali stanowiących przedmiot ich własności tych mediów, których koszty dostawy ponosi Wspólnota na podstawie umowy zawartej przez Wspólnotę z dostawcą danego rodzaj medium lub aktów prawa miejscowego, z tym zastrzeżeniem, że:
  • wysokość opłat odpowiadać będzie ponoszonym przez Wspólnotę z tego tytułu kosztom rozliczanym na podstawie faktur wystawianych przez dostawców poszczególnych mediów lub stawek określonych przez właściwe akty prawa miejscowego lub powszechnie obowiązującego;
  • koszty rozliczenia i odczytu liczników danego rodzaju medium dostarczanego do lokalu obciążają właściciela danego lokalu według stawki skalkulowanej przez Zarządcę;

UWAGA:

Remonty i modernizacje nieruchomości wspólnej wykonywane będą wyłącznie na podstawie rocznego planu zarządu nieruchomością wspólną przyjętego przez Wspólnotę, bądź podjętych każdorazowo uchwał ogółu właścicieli lokali tworzących i w ramach zgromadzonych i przeznaczonych na ten cel przez Wspólnotę Mieszkaniową środków finansowych.

W wypadku katastrofy budowlanej lub awarii obejmującej nieruchomość wspólną lub innych zdarzeń zagrażających życiu lub zdrowiu ludzi lub mieniu znacznej wartości, Zarządca może – przy uwzględnieniu wysokości środków finansowych posiadanych przez Wspólnotę – zlecić na warunkach rynkowych naprawę nieruchomości wspólnej, jej zabezpieczenie lub usunięcie stanu stanowiącego przyczynę szkody lub bezpośrednio zagrażającego jej powstaniem – bez odrębnej w tej sprawie uchwały właścicieli lokali na wykonanie robót lub usług.

Zarządca nie jest zarządcą obiektu budowlanego w rozumieniu art. 61 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane.

Ustawienia prywatności

W tym panelu użytkownik może wyrazić pewne preferencje związane z przetwarzaniem jego danych osobowych.

Może przejrzeć i zmienić dokonane ustawienia w dowolnym momencie, otwierając ponownie ten panel za pomocą podanego linku.

Aby odmówić zgody w odniesieniu do określonych działań związanych z przetwarzaniem opisanych poniżej, użytkownik może wyłączyć przełączniki lub użyć przycisku „Odrzuć wszystko” i potwierdzić, że chce zapisać wprowadzone ustawienia.


Preferencje w zakresie zgody użytkownika dotyczące technologii śledzenia

Opcje przedstawione w tej sekcji umożliwiają użytkownikowi dostosowanie jego preferencji w zakresie zgody odnośnie do technologii śledzenia używanych do celów opisanych poniżej. Należy pamiętać, że odmowa zgody na określony cel może spowodować, iż odnośne funkcje staną się niedostępne.


Niezbędne

Niezbędne pliki cookie mają kluczowe znaczenie dla podstawowych funkcji witryny i witryna nie będzie działać w zamierzony sposób bez nich. Te pliki cookie nie przechowują żadnych danych umożliwiających identyfikację osoby.

Reklamowe

Reklamowe pliki cookie służą do dostarczania użytkownikom spersonalizowanych reklam w oparciu o strony, które odwiedzili wcześniej, oraz do analizowania skuteczności kampanii reklamowej.

Dane użytkownika

Pliki cookie o danych użytkownika umożliwiają prezentowanie użytkownikom reklam opierających się na ograniczonych danych takich jak takich jak witryna internetowa lub aplikacja, z której korzysta odwiedzający stronę, jego nieprecyzyjna lokalizacja, rodzaj urządzenia albo treści przeglądane przez odbiorcę (na przykład w celu ograniczenia liczby wyświetleń danej reklamy).

Personalizacyjne

Personalizujące pliki cookie służą do dostarczania użytkownikom spersonalizowanych reklam w oparciu o strony, które odwiedzili wcześniej, oraz do analizowania skuteczności kampanii reklamowej.

Analityczne

Analityczne pliki cookie służą do zrozumienia, w jaki sposób użytkownicy wchodzą w interakcję z witryną. Te pliki cookie pomagają dostarczać informacje o metrykach liczby odwiedzających, współczynniku odrzuceń, źródle ruchu itp.